Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné meno:          2BS s.r.o

Sídlo:                           Brestovec 120, 907 01 Brestovec

Zastúpený:                   Mgr. Alexandra Biesová

IČO:                             53 618 831

IČ  DPH:                      SK 2121 431851

DIČ:                             2121 431851

Registrácia:                  OR OS Trenčín, Odd: Sro, Vl.č. 41448/R

Bankové spojenie:        Fio banka, a.s.,

Číslo účtu:                    2001956185

IBAN:                           SK8383300000002001956185

BIC/SWIFT:                  FIOZSKBAXXX

Telefón:                        +421 951 594 514  

E-mail:                          eshop@bulgaricus-bs.sk    

Web:                            www.bulgaricus-bs.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

  

 1. Vymedzenie pojmov

 "Tovar" je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.bulgaricus-bs.sk
„Prevádzkovateľ“ internetovej stránky (e-shopu), "Predávajúci", „Dodávateľľ“ tovarov a služieb je obchodná spoločnosť 2BS  s.r.o

"Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
"Spotrebiteľ" je fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 1. Zásady

  Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

        3.  Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru vrátene DPH sú uvedené na www.bulgaricus-bs.sk.

 Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené Kupujúcim, ktorá je hradená Kupujúcim podľa platného cenníka. Pri osobnom odbere Kupujúci uhrádza len cenu za tovar. Cena tovaru je uvádzaná za kus, pokiaľ v popise nie je uvedené inak.

        4.  Objednanie tovaru

Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom stránky www.bulgaricus-bs.sk.

Telefonický kontakt uvedený v hlavičke stránky neslúži na objednávanie tovaru. Objednávku je možné vytvoriť len prostredníctvom systému eshopu, pri dopyte na väčší objem tovaru aj e-mailom. Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky (alebo jej časti). Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru - označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (alebo jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.bulgaricus-bs.sk.

 

 1. Storno objednávky

  Kupujúci môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení objednávky a to telefonicky alebo e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.
  V prípade stornovania objednávky v čase, ak bol už tovar zaslaný Kupujúcemu, znáša reálne náklady spojené s dopravou tovaru Kupujúci.  Tovar zaslaný Predávajúcemu na dobierku nebude vyzdvihnutý.
  Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko Kupujúceho, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu, kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.
  Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a Kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie, v prípade nedostupnosti tovaru, v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 10 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

            6.  Platba za tovar

  Platbu za tovar môže Kupujúci realizovať bezhotovostným platobným stykom na predfaktúru alebo pri prevzatí tovaru po doprave (dobieka) ku Kupujúcemu. Pri platbe na predfaktúru Vám bude vystavený a prostredníctvom mailu zaslaný osobitný doklad, v ktorom budú uvedené potrebné platobné údaje.


            7.  Dodacia lehota

  Dodacia lehota je obvykle 4 až 30 dní. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

            8.  Dodanie a prevzatie tovaru, vlastnícke právo

  Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar, dodať tovar Kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kuriéra alebo zmluvného prepravcu Predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania Predávajúceho. V prípade osobného odberu v mieste podnikania Predávajúceho, je Kupujúci o možnosti prevzatia tovaru informovaný telefonicky alebo e-mailom. Pre osobný odber je tovar u Predávajúceho rezervovaný 7 dní. Daňový doklad (faktúra) a záručný list, prevezme Kupujúci osobne spolu s tovarom. Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru Kupujúci podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.
  Pred podpísaním preberacieho protokolu dopravcu Kupujúci dôkladne skontroluje zásielku, či nie je poškodená. Je povinný prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Pri poškodenej zásielke o tomto spíše záznam, ktorý si nechá podpísať dopravcom priamo na mieste. Vhodná je aj fotodokumentácia. Reklamáciu tovaru poškodeného dopravou musí Kupujúci uplatniť najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa alebo bezodkladne po prevzatí zásielky.
  V prípade, ak tovar nie je dodaný z dôvodu vyššej moci, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade Predávajúci poskytne Kupujúcemu náhradné plnenie.

Prevzatím tovaru Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru.  Zodpovednosť za, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 1. Poškodenia tovaru, záručná doba, zodpovednosť za vady a reklamácie


Predávajúci je povinný tovar odoslať dostatočne zabalený. Nezodpovedá za poškodenia, vzniknuté pri preprave. Predávajúci nezodpovedá ani za oneskorenie dodania tovaru spôsobené prepravcom.  

Pokiaľ nie je predávajúcim stanovené inak, na dodané zariadenia sa vzťahuje 24 mesačná záruka pre fyzické osoby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pokiaľ kupujúci je firma alebo živnostník, vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Záručná doba je v takomto prípade skrátená na 12 mesiacov.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
 4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 8. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
 9. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.


Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude Spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu, resp. poštou doručený reklamačný protokol.
Reklamácie si Spotrebiteľ uplatňuje u Predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.
Pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľ  reklamovaný tovar pošle vhodne zabalený spoločne s kópiou faktúry a vyplneným reklamačným formulárom Predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku nebude vyzdvihnutý. Odporúčame tovar poistiť a odoslať doporučene.
V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Združenie slovenských spotrebiteľov, Palisády 22, 811 06 Bratislava, email: zss@zss.sktkidaho@stonline.sk, web: www.zss.sk resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

 

 1. Riešenie sporov online    Kupujúci je oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

          11.  Odstúpenie od zmluvy

 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 10 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet.

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný doručiť jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo môže využiť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf)

 Kupujúci je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar zaslať prostredníctvom pošty alebo odovzdať osobne. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Po odstúpení od zmluvy sa Predávajúci zaväzuje Kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu; to neplatí, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu Predávajúcim vrátené spôsobom, aký kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny, a to najneskôr do 14 dní po doručení tovaru na adresu Predávajúceho uvedenú v tomto bode alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.  Tovar musí vrátiť Kupujúci Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 Ak Kupujúci zakúpil tovar ako firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká - nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.

 

 1. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.
Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

      

 1.   Zodpovednosť

  Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach jeho obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
  Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jeho obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach Predávajúceho nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nedostal od Predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.

 

 1. Dozorný orgán

  Inšpektorát SOI  so sídlom v Trenčíne, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 032/ 6400 109, fax. č.: 032/ 6400 108, e-mail: tn@soi.sk.

     15. Ochrana osobných údajov

Predávajúci, ktorý je prevádzkovateľom  internetového obchodu www.bulgaricus-bs.sk,  rešpektuje nariadenie GDPR, ako aj všetky platné zákony, týkajúce sa spracovávania a ochrany osobných údajov, ako aj súkromie každého návštevníka webovej stránky. Tento dokument sumarizuje informácie ohľadom zberu dát objednávateľov webovej stránky /ďalej len „klientov“/ a ich následného spracovania spoločnosťou 2BS s.r.o.

Predávajúci, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami predávajúceho.

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Kupujúci zároveň prehlasuje, že používaním internetového obchodu  udeľuje súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch, ako aj so spracovaní svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu v zmysle tohto bodu.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, e-mail, tel. kontakt, v prípade právnickej osoby aj obchodného mena, adresy sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH budú spracúvané na nevyhnutnú dobu a výlučne za účelom a v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu www.bulgaricus-bs.sk medzi Predávajúcim a Kupujúcim (najmä objednanie a dodanie tovaru, vystavenie faktúry, evidencia pre administratívne a reklamačné účely).

Údaje môže Kupujúci po prihlásení do e-shopu  aktualizovať a meniť.

Pokiaľ kupujúci v procese objednávky prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci oznamovať e-mailom obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskume trhu. Svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle emailovú správu na eshop@bulgaricus-bs.sk, úpravou nastavenie vo svojom používateľskom profile, alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky.

Osobné údaje Kupujúceho je Predávajúci povinný chrániť pred zneužitím a zaručuje, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu žiadne osobné údaje kupujúceho. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúceho predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú.

Ak si kupujúci neželá, aby jeho osobné údaje boli uložené v našej databáze, môže v poznámke k objednávke pripísať žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky.

Podľa § 17, § 28 ods. 1 písm. f a ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.. sa predávajúci súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho, neodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

         16. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
5.. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
7. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. apríla 2021.